SmartFront, radon

Enligt trafikverket dog 190 personer i trafiken förra året! Hur många dog av radonrelaterade sjukdomar? Cirka 500 hundra personer. Är det rimligt att vi fortfarande inte tar radonproblematiken på full allvar?

Med ventilation får du i de flesta fall bort den dödliga gasen. Läs mer på länken nedan och maila oss på info@smartfront.se eller ring Björn 0721 – 61 61 79 så hjälps vi åt att åtgärda klimatskalet i ditt hus och förbättra inneklimatet.

Läs mer här
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/referensniva-och-gransvarden-for-radon/

Referensnivån och gränsvärdena för radon är fastställda utifrån en samlad bedömning av risker med radon samt de ekonomiska- och de sociala konsekvenserna. Referensnivån och gränsvärden har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Referensnivån och gränsvärden för radon talar om hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten.

Gränsvärden är bindande
Gränsvärdena för radon är bindande, vilket innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för lokalen tvungen att vidta åtgärder.

Halter över referensnivån bör åtgärdas
Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån, förhöjda halter bör åtgärdas. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.