Energianalyser samt utredningar

Vill ni minska era uppvärmningskostnader?
Är er fastighet energieffektiv?

Vi finns alltid till hands för att hjälpa er – oavsett anledning.

Vår målsättning är att bidra till minskade utsläpp och uppfyllnad av Sveriges och EUs klimatmål. Våra lösningar är därför genomförbara, budgetanpassade och långsiktigt hållbara åtgärder till våra kunder på alla plan såsom boendemiljö, klimathänsyn och ekonomi.

Våra energitjänster

Energideklaration

En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert.
Syftet med energideklarationerna i stort är att kartlägga hur mycket energi Sveriges byggnadsbestånd använder och vilka miljömässiga och ekonomiska besparingar som kan göras.

Underlaget för energideklarationen består bland annat av:

 • uppgifter om byggnadens energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel
 • ritningar för samtliga våningsplan inklusive källare, vind och garage
 • OVK-protokoll från senaste utförda OVK-besiktning
 • radonprotokoll om radonmätning har utförts

Utöver detta gör vi en analys av fastighetens alla behov.
Flerfamiljshus och byggnader där allmänhet vistas omfattas av lagkrav att upprätta giltig energideklaration vart tionde år.

För mer information eller förfrågningar om utredningar mejla oss gärna på info@smartfront.se.

Björn Pettersson, Certifierad energiexpert

För mer information eller förfrågningar om utredningar mejla oss gärna på info@smartfront.se.

Energideklaration med grönt bolån

Genom att fastigheten uppfyller nedan energikrav kvalificeras den för gröna bolån. Dessa är tänkta att bidra övergången till mer energieffektiva boenden. Har ni genomfört energibesparande åtgärder i fastigheten bör ni uppdatera er energideklaration för att kunna kvalificera er.

Energiutredning

Utredningar av hela fastighetens energiprestanda för att identifiera hela fastighetens nuläge. Genom att analysera nuvarande energiprestanda identifieras områden med förbättringspotential så att arbetet med att minska energibehov, miljöpåverkan och kostnader underlättas. I samband med utredningen presenteras konkreta åtgärdsförslag innehållande kostnads-, energi- och CO2-besparingskalkyler.

Utredningen omfattar fastighetens klimatskal; fasad, fönster och tak samt de tekniska installationerna.

Energiberäkningar

Vi utför även omfattande energiberäkningar för investeringar, ombyggnationer och nybyggnation. Vi utför bland annat U-värdes beräkningar, livscykelkostnadsberäkningar (LCC), återbetalningskalkyler samt transmissionsberäkningar. Genom dessa får ni en förståelse för investeringens lönsamhet samt när investeringen blir lönsam samt om det finns eventuella justeringar som behöver utföras.

Både nybyggnation och ombyggnation skall uppfylla särskilda krav vad gäller energiförbrukning, därför är det viktigt att energiberäkningarna utförs i projekteringsstadiet för att undvika onödiga kostnader.

Vi anpassar alltid beräkningarnas omfattning efter er investerings storlek, era behov och önskemål samt aktuella lagkrav.

Termografering

Med termografering analyserar vi klimatskalet på er fastighet. Vi ser till hela husets behov så att ni får en helhetsbild av kloka åtgärder för att minska kostnader, energiförbrukning och negativa miljöutsläpp, så som koldioxid. Genom analysen kan vi bland annat upptäcka felaktig eller otillräcklig isolering, köldbryggor, dåligt fungerande ventilation samt undermålig värmeledning i t.ex. radiatorer.

När analysen är klar sammanställer vi den i en rapport som vi går igenom med er. Därefter resonerar vi om åtgärder som är lämpliga ur ett totalperspektiv där frågor som boendemiljö, radon och ekonomi påverkar.

Exempel på utmaningar

 • Är vindsisolering tillräcklig
 • Är värmeåtervinning som den ska
 • Upptäcka köldbryggor
 • Läckage via fönster
 • Är behovsstyrd ventilation inställd rätt
 • Är värmekostnaderna rimliga
 • Upptäcka energitjuvar
 • Är värmekurvor korrekta
 • Har ventilationen rätt flöde
 • Varför har du kondens eller fukt i fastigheten

Mer information

För mer information eller förfrågningar om utredningar mejla oss gärna på info@smartfront.se.

Stefan Forsberg, Huvudkontakt förfrågningar
070-241 70 15
stefan@smartfront.se

Björn Pettersson, Certifierad energiexpert
072-161 61 79
bjorn@smartfront.se

Patrik Sundström, Energissakkunnig
073-520 22 79
patrik@smartfront.se