SmartDrain

Egenskaper

Smart Drain är ett tvåstegstätat fasadsystem med isolerputsskiva och bakomliggande dräneringsspalt vilket gör det okänsligt för fukt, regn, hagel, snö etc. Systemet fungerar som en egen enhet och kan monteras på alla typer av underlag. Putsskiktet ska indelas med rörelsefogar med max 15 m mellanrum, såväl vertikalt som horisontellt. Systemets starka putsskikt är till stor nytta på mekaniskt hårt utsatta fasadytor. Systemvikten är 22–60 kg/m2 beroende på isoleringstjocklek och typ av ytputs/fasadfärg.

Introduktion

Principen att förse väggar med någon form av puts är mycket gammal. Material och metoder har dock varierat under olika tidsepoker. Efter hand som nya material introducerats har putstekniken förändrats. Idag används praktiskt taget enbart kalkcementbruk vid nyproduktion. Kunskaperna om denna brukstyp och tillhörande putsteknik är mycket goda.

Kraven på en puts kan uttryckas på många sätt. Ibland kan olika krav komma i konflikt med varandra. Krav med hänsyn till estetiska, tekniska, ekonomiskaoch kulturhistoriska synpunkter medför ofta att en kompromiss måste göras. Kraven på en puts kan variera mellan olika byggnader men även inom samma byggnad. På vissa ställen krävs att putsen ska vara motståndskraftig mot slag och stötar. På andra ställen kan ytjämnheten vara ett krav. Det är viktigt att välja en rimlig kravnivå.

Putskonceptet Smart Drain bygger på en tvåstegstätad, dränerad, isolerande vägg av tåliga material och väl utförda detaljer/ anslutningar, och följer branschens rekommendationer när det gäller putsade fasadsystem på yttervägg.

Smart Drain är ett tvåstegstätat putskoncept med många fördelar:

 • Dränerat och tryckutjämnande
 • Energieffektivt
 • Kostnadseffektivt
 • Brandsäkert
 • Tåligt för alla typer av väder

Generellt gäller att arbetstemperaturen i alla produkter och underlag ska vara minst 5 °C. För ytterligare information om de olika produkterna se respektive produktdatablad.

Ingående systemkomponenter:

 • Startlist som skapar dräneringsmöjligheter för kondens och eventuellt inkommande vatten.
 • Tätningstejp, fogband, butylband och manschetter för tätning runt öppningar i fasaden såsom dörrar, fönster och genomföringar.
 • Putsfäste Trä/plåt och distansremsa som ger rätt distans från underlaget och skapar själva dräneringsspalten.
 • Isolerputsskiva
 • Putsnät
 • Nätfäste som monteras i putsfästet för att låsa och centrera putsnätets position i putsskiktet.
 • Mineralullsfäste för att jämna ut bulor och ojämnheter i putsnätet.
 • Dilfogslist för tätare anslutning vid rörelsefog.
 • Putsbruk till grundning och stockning med total tjocklek mellan 12–23 mm.
 • Mineraliska ytputser eller slätfärger.

Systembeskrivning (Pdf)

För mer information kontakta info@smartfront.se

Smart Drain koncept