Hållbarhet

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön. Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samarbete med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Miljö och kvalitetspolicy
För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg. Det är SmartFronts policy att till rätt pris leverera, rätt produkt i rätt tid för att på bästa sätt motsvara kundens förväntningar

 

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38

Uppförandekod

SmartFronts uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

Uppförandekod Fasadgruppen 2022 (pdf)

Riktlinjer visselblåsartjänst – 2Secures 2Whistle

Fasadgruppen strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Fasadgruppens värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns Fasadgruppens Visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Vad kan anmälas?

  • Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat: ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
  • en intressekonflikt mellan en anställd och Fasadgruppen eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör Fasadgruppens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Fasadgruppens samtliga bolag. Även kunder och leverantörer kan använda systemet.

Hur görs en anmälan?

  • Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Fasadgruppens organisation eller koncernledningen.
  • Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsning-ärenden, se nedan.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som Fasadgruppens andra policys, riktlinjer och rutiner anger.

Rapporteringsverktyget

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

  • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
  • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga.
    Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Rapporteringskanaler

2Secure tillhandahåller två kanaler för ärendehantering; webb eller telefon. Anger företagskoden: JRD430
Ange företagskoden: JRD430

Webb: wb.2secure.se
Telefon: 077-177 99 77

VERSION 2 JUSTERAD 2022-09-19

PERSONLIG DATA

SmartFront AB ansvarar enligt den svenska personuppgiftslagen (1998: 204) för behandlingen av personuppgifter. Syftet med behandlingen och registrering av dina uppgifter är uteslutande för att utbilda, informera, för att förbättra vår kundtjänst och i marknadsföringssyfte.

SmartFront bearbetar bara dina data så länge som det är nödvändigt för att genomföra våra tjänster och entreprenader, eller under någon tidsperiod som föreskrivs i lag.

Du kan när som helst skriva till info@smartfront.se och återkalla ditt samtycke till att låta SmartFront använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte (till exempel genom att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och sådant). Om du vill ändra dina registrerade personuppgifter eller om du har några frågor om vilka personuppgifter vi har registrerat kontakta info@smartfront.se

SEKRETESS

SmartFront har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla data från oavsiktliga ändringar, obehörig åtkomst eller distribution, oavsiktlig förlust och någon annan form av otillåten användning.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

När du besöker SmartFronts webbplats kan vi lagra viss information på din dator i form av en ”cookie”. Cookies används av många webbplatser för att ge besökarna tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att hålla reda på besökarens beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: Den första cookien lagras som en fil på din dator under en längre tidsperiod. Det används för att fastställa om det har förekommit någon tidigare kontakt mellan oss och din dator. Den andra typen kallas sessionscookies som temporärt lagras i datorns minne under tiden du surfar på webbplatsen. Sessionscookien sparas inte i din webbläsare under en lång tid, men försvinner när du stänger din webbläsare session.

Om inget annat anges, använder SmartFront inte cookies för att samla in personuppgifter.

Om du inte accepterar SmartFront användning av cookies på webbplatsen kan du konfigurera din webbläsares inställningar så att den inte accepterar cookies. Om du väljer att göra det kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen kommer att fungera som det är tänkt.

FORCE MAJEURE

Force majeure uppstår när yttre omständigheter väsentligen förhindrar utförandet av en skyldighet enligt avtalet, exempelvis krig, statligt ingripande, strejker, personal sjukdom, sjöfart störningar, begränsningar av energiförsörjningen, förbud, restriktioner, minskade behörigheter, import- och exportrestriktioner, natur katastrofer, olyckor etc. som skäligen inte kunnat förutses när avtalet ingicks och som rimligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Kontrollant av personuppgifter

SmartFront AB
Box 544
631 07
Eskilstuna, Sverige
Telefon: +46 16 171130
Email: info@smartfront.se
Bolaget är registrerat hos Bolagsverket
Organisationsnummer: 559054-6031

**************

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

SmartFront AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på e-post info@smartfront.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Stefan Forsberg, VD
SmartFront AB
Box 544
631 07
Eskilstuna, Sverige
Telefon: +46 16 17 11 30
Email: info@smartfront.se