Bra, bättre eller bäst?

Det kommer att bli ert val när vi hjälper er med vår energianalys, som är en del av vårt erbjudande – HelSmart. En del av er kommer säkert ge oss gliringar om att vi valt ett enkelt namn, men vi lovar – ni kommer inte att glömma det…

HelSmart innebär att vi bidrar till att tänka helhet, vilket underlättar för er när ni skall välja renoveringsmetod.

Enkelhet, helhet och effektivitet

Genom att erbjuda 3 lösningar – bra, bättre eller bäst, med energibesparingar från 20 % upp till 80 %, gör vi det enklare. Genom att utreda och analysera varje fastighets nuvarande energiprestanda identifieras alla områden med förbättringspotential. Det gör arbetet och valen av metoder för att minska energibehov, miljöpåverkan och kostnader lättare.

Tänk alltid Helsmart och tänk alltid Bra, Bättre eller Bäst från SmartFront AB – Nordens smartaste fasadmetod och Fasadgruppen när du skall renovera.

Du når oss på energiexpert@smartfront.se!

Miljonprogramsåren

Under de så kallade miljonprogramsåren, mellan 1965 och 1974, byggdes nästan var femte av Sveriges nuvarande bostäder. Idag bor var fjärde invånare i en sådan bostad. Men många av de cirka 650 000 lägenheterna i miljonprogrammet är slitna och behöver renoveras. Nya siffror från SCB visar att det gäller drygt hälften av dem, cirka 330 000.

Boverket och Energimyndigheten har pekat på särskilda utmaningar med miljonprogramslägenheterna. Det beror främst på att många av husen har eftersatt upprustning och underhåll, en upprustningsskuld. De flesta av dessa lägenheter var bostadsrätter redan då, och ännu fler är det idag.

Även bostäder som byggdes efter miljonprogrammet har problem med eftersatt upprustning. Det handlar om cirka 200 000 lägenheter i flerbostadshus som byggdes på 80- och 90-talen. Dessa bostäder är ofta sämre byggda än miljonprogrammets bostäder och behöver snart olika typer av byggtekniska åtgärder och installationer. Förutom att göra husen mer energisnåla och tillgängliga finns ett stort behov av att förbättra inomhusmiljön. Studier visar att barn som utsätts för dålig ventilation och fukt- och mögelskador har större risk att få luftvägsbesvär.

fogdetorp0

Renovera energismart – det lönar sig

Om du har ett hus som är över 40 år kan det vara dags att renovera. Passar du på att göra energieffektiviserande åtgärder samtidigt kan du spara både pengar och miljö. Den bästa energin är den som inte behövs. Den är också den enda som inte påverkar klimatet.

Innan du renoverar är det viktigt att se hela huset som ett system. Olika åtgärder kan påverka varandra, och för att få bästa möjliga resultat behöver du göra dem i rätt ordning. Tänk också på vad det kostar att inte energieffektivisera. Om du väljer att inte renovera energismart idag kan du få högre drifts- och underhållskostnader i framtiden.

tjanster-energianalys

Bättre inomhusmiljö

Genom att energieffektivisera ditt hus kan du också få en bättre inomhusmiljö, till exempel genom mindre drag och bättre ventilation. Men om du renoverar fel kan du få problem med fukt, mögel, drag eller buller. Planera därför din renovering noggrant och anpassa den till husets förutsättningar. Åtgärda eventuella fuktskador och se till att isoleringen och ventilationssystemen fungerar bra tillsammans. Det är också bra att undersöka om det finns några farliga ämnen i huset och sanera dem vid behov. Energideklaration ger vägledning. Sedan 2009 ska alla flerbostadshus ha en energideklaration som visar hur mycket energi huset använder och hur bra inomhusmiljön är. Deklarationen ska också ge tips på hur du kan förbättra energiprestandan i huset. Det är en certifierad och oberoende expert som gör deklarationen, och den gäller i tio år.
Mer information: www.boverket.se.

boendemiljo

Sverige har ambitiösa energimål

Till 2020 ska vi minska vår energianvändning med 20 procent jämfört med 1995, och till 2050 ska vi halvera den. Till 2020 ska vi också sluta använda fossila bränslen och minska våra utsläpp av växthusgaser med 40 procent. För att nå dessa mål behöver vi renovera våra hus på ett energismart sätt. Det kan göra stor skillnad, eftersom bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen i Sverige.

Det finns många fördelar med att renovera energismart. Du kan spara pengar, öka värdet på din fastighet, förbättra inomhusmiljön och bidra till ett bättre klimat. Det finns också teknik och metoder som gör det möjligt att mer än halvera energianvändningen i flerbostadshus. Just nu pågår flera projekt i Sverige där man testar och utvärderar olika lösningar. De första resultaten visar att det går att nå målet, och att det är lönsamt i längden.

Om du vill renovera energismart behöver du planera din renovering noggrant och se hela huset som ett system. Olika åtgärder kan påverka varandra, och för att få bästa möjliga resultat behöver du göra dem i rätt ordning. Du behöver också anpassa din renovering till husets förutsättningar och ta hänsyn till lokala förhållanden, inneklimat och kostnadseffektivitet.

sweden

Svensk Ventilation berättar så här

Störst klimatnytta nås när äldre byggnader likt de i miljonprogrammen energieffektiviseras, men vi vet från tidigare satsningar att stödets utformning är viktigt för utfallet. Ställs inte specifika krav på god inomhusluft så kan följderna bli allvarliga i form av både sjuka hus och sjuka människor.

Vid energieffektiviserande renoveringar är fokus ofta på fastighetens klimatskal – tak, fasad, fönster och dörrar. Men när energieffektiviserande, lufttätande, åtgärder i gamla hus genomförs så krävs uppmärksamhet.

Luftväxlingen i äldre byggnader bygger ofta på att det strömmar in luft via fönsteranslutningar och springor. Om sådana byggnader tätas så måste luftväxlingen ske på annat sätt, annars riskerar vi att begå samma misstag som under 70-talets energikris. Då utfördes lufttätande åtgärder samtidigt som ventilationssystemet glömdes bort. Det bidrog till alltför täta hus i vilka båda fukt och mögel trivdes. Exponering för fukt och mögel kan både orsaka och förvärra astma hos barn, liksom förvärring av astma hos vuxna.

När ventilationsåtgärder blir en naturlig del i renovering av byggnader går det att göra stora energi- och resursbesparingar och samtidigt skapa bättre inomhusklimat. Bland effektiva lösningar som återvinner värme och säkerställer en god inomhusmiljö är från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) det bästa alternativet, i synnerhet när man har tätat till klimatskalet. Den marginella ökning av elförbrukningen som behövs för en modernare ventilation kan enskilda fastighetsägare snabbt spara genom att reducera värmeförbrukningen. Klimat- och hälsovinsterna för samhället blir än större.

Svensk Ventilations egna beräkningar visar att 2,2 terrawattimmar kan sparas årligen om ventilation med värmeåtervinning (FTX) installeras i 60–70 procent av byggnaderna byggda mellan 1961 och 1985. Besparingen motsvarar 1,6 procent av Sveriges elanvändning 2019. Hela 3,8 TWh skulle kunna återvinnas årligen om samtliga flerbostadshus hade mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Det är mer än all den fjärrvärme som kommer från kol och olja (3,3 TWh år 2018).

Sverige skulle med relativt enkla medel kunna energieffektivisera många byggnader, bidra till nya arbetstillfällen i omstarten av Sverige och till både de nationella och europeiska klimat- och energimålen. Ventilationsåtgärder skulle snabbt ge stor energieffektiviseringseffekt i bostadssektorn och det finns även potential att effekteffektivisera. Utöver positiva miljö- och klimatmässiga effekter ger insatserna även positiva hälsoeffekter. Förekomsten av astma och andra luftvägssjukdomar är ofta oönskade konsekvenser av dålig inomhusluft.

Källa: www.aktuellhallbarhet.se


 

Källor: NCC, Byggenergismart.se, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdverket, Rise, Svensk Ventilation