Smartfront – Systembeskrivning

Smartfront finns för att du enkelt och kostnadseffektivt skall kunna genomföra energibesparingar samt att din fastighet skall kunna nå de framtida miljökraven som ställs med början år 2020.

Introduktion
Smartfront är ett system där man renoverar hela skalskyddet på en fastighet. Syftet med systemet är att komma åt alla problem som finns i fastigheter byggda före 1975.

Ofta är dessa hus försedda med bristfälliga tvåglasfönster och har en begränsad isolering på vinden. Stommen är oftast i lättbetong i tjocklek 200 mm eller 250 mm. Denna byggnadsteknik, och att lättbetongen har begränsad isoleringsförmåga när den är fuktig, gör att husen läcker kraftigt med höga driftskostnader som följd.

Smartfront reducerar uppvärmningskostnaderna med minst 50 %. De mätningar som gjorts visar på besparingsvärden mellan 63 % – 80 %. Orsaken till de höga resultaten är att vi i våra beräkningar inte tar med den passiva uppvärmning som människor, belysning och hushållsel tillför.

Vi genomför även beteendeutbildningar i samband med renoveringen för att ytterligare minska åtgång av energi.
Fönstren som monteras är alltid fönster av högsta kvalitet från Svenska tillverkare. Vårt första val är sidhängda, underhållsfria fönster med aluminium utsida och trä insida.

Isoleringen är Paroc Isolering med brandklass A1. Obrännbart.
På ytterväggarna monterar vi 180 mm isolering och på vinden påförs 400 mm lösull.
Vi installerar ventilationsrör på utsidan av fastigheten för att inte störa boende under byggtiden.

På vinden installeras ett luftåtervinningsaggregat, kallas ofta FTX. Aggregatet återvinner luften som sedan släpps ut i specialtillverkade luftdon bakom radiatorerna i respektive lägenhet.

För att säkerställa att inte brandgaserna tar fel väg monteras alltid en brandsäkerhetsmodul som ingår i det patenterade systemet.

Metod
Smartfront innebär att ett större grepp tas om energibesparingsåtgärderna än om enskilda åtgärder utförs. Husens får en helt ny, förbättrad standard. I samband med tilläggsisoleringen och den nya putsen tätas springor och andra oönskade öppningar i fasaden.

Undersökningar har visat, att sådana öppningar, t ex runt fönster, inte bara vållar ljud och damstörningar utan även är stora energitjuvar. Den ofrivilliga ventilationen på grund av dessa öppningar är inte sällan lika stor som från ordinarie ventilationssystem, vilket från energisynpunkt är särskilt ogynnsamt vintertid. Lägenheterna blir tystare och renare, vilket inte minst har betydelse hyresgästernas trivsel och för lägenheternas ytskikt.

Allt arbete med fasaden sker från utvändig ställning. Ställningen utnyttjas också för montering av ventilationskanaler på fasaden. Kanalerna förläggs i spår i isoleringen och blir därigenom såväl brand- som värmeisolerade. Montering utförs av särskilt utbildad personal samtidigt som tilläggsisoleringen.

På vinden eller under yttertaket förläggs huvudkanaler och brandsäkerhetsmoduler i det nya tilluftssystemet. Befintligt frånluftssystem kompletteras och ansluts till ett ventilationsaggregat med höggradig värmeåtervinning och filtrering. Inget värme- eller styrsystem behövs för aggregatet, som levereras med all el och styr färdigkopplad. Om önskan finns kan vi påföra värme eller kylbafflar som ytterligare kan påverka inomhusklimatet.

Tilluftsdonen, som är utvecklade för Smartfront och patenterade, tillför luften bakom radiatorerna. Tack vare den höggradiga värmeåtervinningen är tilluften förvärmd till – även vid kallaste väderlek – strax under rumstemperatur. Spillvärme från hushållsel och personer utnyttjas till över 80 %, vilket innebär ett energitillskott på – beroende på övriga omständigheter – 40 – 60 kWh/m2,år. Radiatorerna utnyttjas för eventuell eftervärmning av tilluften, vilket innebär, att någon ytterligare värmeinstallation inte är nödvändig. En injustering av värmesystemet är nödvändig, en åtgärd som oftast är eftersatt och driftmässigt kostar stora pengar. Temperaturnivån i värmesystemet sänks, vilket är gynnsamt för fjärrvärmekostnaden, eftersom returtemperaturen till fjärrvärmesystemet minskar.

atervinning

Brandsäkerhetsmodulen
Vid ventilationsarbeten är alltid frågan om brandsäkerhet avgörande om lösningen kan godkännas. Smartfront har en unik brandsäkerhetsmodul som genom sin konstruktion utesluter att farliga brandgaser kan sprida sig mellan brandcellerna.

Donen som är utvecklade för Smartfront, tillför luften bakom radiatorerna. Tack vare den höggradiga värmeåtervinningen är tilluften förvärmd till – även vid kallaste väderlek – strax under rumstemperatur. Spillvärme från hushållsel och personer utnyttjas till över 80 %, vilket innebär ett energitillskott på – beroende på övriga omständigheter – 40 – 60 kWh/m2, år.

Radiatorerna utnyttjas för eventuell eftervärmning av tilluften, vilket innebär, att någon ytterligare värmeinstallation inte är nödvändig. En injustering av värmesystemet är nödvändig, en åtgärd som oftast är eftersatt och driftmässigt kostar stora pengar. Temperaturnivån i värmesystemet sänks, vilket är gynnsamt för fjärrvärmekostnaden, eftersom returtemperaturen till fjärrvärmesystemet minskar.

Fönsterbytet
Fönsterbytet sker utifrån vilket minskar störningen för de boende. Befintliga fönster sitter kvar under hela arbetstiden och demonteras som en sista åtgärd. Det är möjligt tack vare en egenutvecklad patenterad monteringsmetod som avsevärt minskar kostnaden för fönsterbytet.

Vi offererar alltid högkvalitativa Svensktillverkade fönster. Vår huvudleverantör är SP Fönster men även alternativ kan förekomma. Undantagsfall kan vi montera kompositfönster fönster. Vår strävan är att alltid nå så låga U- värden som möjligt och de fönster vi rekommenderar har ett U-värde på 1,2 i hela konstruktionen. Lägre finns och kan monteras vid önskemål. De påverkar energibesparingen marginellt.

fonster
Exempelfönster SP Intakt 3-glas med ett u värde på 1,2

Ventilationskanaler
All tilluft är alltid ventilerad genom ett antal filter vilket innebär att boende som har allergier mot ex björkpollen eller gräspollen inte har problem som de skulle ha i en gammal lägenhet med bristfällig ventilation. Systemet innebär dessutom att du undviker att dra in smutsig luft och damm. Våra 100 mm ventilationsrör i system SmartFront gör kanalrensningen enkel.

Rensning kan utföras av egen personal med en vanlig kraftig dammsugare, antingen från lägenheterna eller vinden. Systemet tillför inte ny smuts vilket innebär att rensningsintervallerna kan göras mycket långa.

Isolering fasad
Isolering av fasaden sker alltid med Paroc stenull som har brandklass A1. Det innebär att isoleringen är obrännbar. Vi rekommenderar alltid 180 mm isolering för att undvika värmeförlust i ventilationskanalerna.

Isolering vind
Isolering av vinden sker alltid med Paroc stenull som har brandklass A1. Det innebär att isoleringen är obrännbar. Vi rekommenderar alltid 400 mm isolering.

Vi innesluter alltid ventilationsrören på vinden med stenullen och lägger på ett toppskikt av exempelvis osb-skivor eller trägolv så vinden är gångbar där behov finns. I råvindar bygger vi gångbryggor.

För att undvika anliggande isolering mot taket monterarar vi Paroc luftspaltskiva.

isolering-vind

Luftåtervinningsaggregat
Vi använder alltid Fläkt Woods aggregat för optimal värmeåtervinning. Smartfront återvinner all luft i bostaden och tillför den ventilerad. Vi dimensionerar alltid i överkant vilket innebär att vi har aggregat som jobbar med låga motstånd, hög verkningsgrad och har lång livslängd.

Direktdrivna med begränsat underhåll gynnar din totala driftskostnad. Det innebär en LCC med låga värden.

Fasadputs
Vårt förstaval är alltid Combimix rivputs som är kalk/cementbaserat bruk vilket innebär att din fasad håller sig snygg och ren i många år. Vi föredrar denna lösning då du minskar risken för påväxt av alger som vissa moderna system har problem med. Rivputs är en skrapad ädelputs som är snarlik stänkputsens utseende. Här använder man en spikbräda som trycker in i bruket och handskuras fram.

Sammanfattning
Smartfront är framtaget med målinriktningen att systemet i ett brukarperspektiv ska vara optimalt. Det ska under byggtiden vara så enkelt som möjligt för såväl hyresgäster som hyresvärd. LCC (Life Cost Cycle) ska vara lägsta möjliga men framför allt låga kostnader för drift och underhåll. Fasaderna blir med traditionell tjockputs som nya. Installationerna utförs för en livslängd på 50 år.

Rengöring – tvättning
Naturligt nedsmutsade fasader rengörs genom spolning med varmvatten plus eventuellt ett milt alkaliskt rengöringsmedel.

Klotter och graffitti
Fasadytor som blivit nedklottrade ska saneras av särskild saneringsfirma med kompetens att avgöra typ och sort av klotter- färg och utifrån detta kunna välja rätt färgborttagningsmedel och metod.

Reparation av mindre skador
Till mindre skador på fasaden räknas mekaniska skador orsakade av yttre omständigheter såsom bollspel, puckar, stenar, cyklar eller annan liknande åverkan.

Använd lämpliga verktyg och ta bort allt skadat bruk. När lagningen har härdat kan en ny ytputs/målning ske. Kontrollera att samma kulör erhålls som vid den ursprungliga putsningen. På äldre fasader sker en naturlig åldring och blekning av färgen.

Skador vid genomföringar
Repareras som ovan

Större skador
Större skador omfattar flera kvadratmeter och såväl putsbruk som putsnät har påverkats.

Kontakta oss för lämplig åtgärd på info@smartfront.se

Läs mer
Mer detaljer finns att läsa i t ex. ”Rätt murat och putsat” som är en handbok och ett utbildningsmaterial i ämnet och utgiven av SPEF- Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening.

Länkar
Sto rivputs: http://www.sto.se
Sto hemsida: http://www.sto.se
SP Fönster hemsida: http://www.spfonster.se
Fläktwoods hemsida: http://www.flaktwoods.se
Paroc Isolering: http://www.paroc.se
Combimix bruk, färg: https://www.combimix.com/se
Smartfront: https://www.smartfront.se
Front fasadrenoveringar: http://www.front.se

Dimensionerings- och projektanvisningar

Vi hjälper dig att på ett klokt sätt dimensionera ett FTX-återvinningsaggregat med låg driftskostnad, samt välja rätt typ av fönster till din fastighet.

Fönstermontering

Vi monterar fönster utifrån på ett effektivt sätt med minimal påverkan för de boende.

Brandgasspjäll

Våra brandgasspjäll monteras på vinden i en brandsäkerhetsmodul för bästa säkerhet.

Kanalrensning

Underhållet är minimalt då systemet bygger på luft som är kraftigt filtrerad och ren.

Dimensionering radiatorer

För bästa effekt vill vi att en rejäl injustering görs av radiatorer och ventilation när allt är monterat.

Tilluftsdon

Våra tilluftsdon är unika och släpper in luften bakom radiatorerna för minsta möjliga drag. Radiatorns värme sprids därför också på ett bra sätt i rummen.

Utbildning

I offerten från oss ingår alltid en beteendeutbildning där vi hjälper dig som fastighetsägare att informera boende om hur deras beteenden påverkar hyra och energikostnader.