Under 2017 har en fastighet vid Krokslätts Torg i Mölndal renoverats.

Fastigheterna på 64 lägenheter och har tidigare haft en mycket hög energiförbrukning men framförallt höga halter av radon. Den höga förbrukningen orsakas av otäta fönster, en fasad med dåliga energivärden samt att huset har haft en bristfällig ventilation.

Vi har installerat nya energifönster från Nordan med U-värde på 1,1. Fastigheten har tilläggsisolerats med 180 mm Paroc  stenull vilket genererat ett u-värde på 0,14. Fastigheterna har även försetts med Fläkt Woods FTX ventilationsaggregat varav et placerats i källaren.

Vinden har isolerats och tilluft har monterats på fasaden enligt vår, unika, patenterade modell.

De beräknar vi gjort visar att föreningen kommer att minska sin energiförbrukning med minst 55%. Möjlighet finns att besöka fastigheten och dialog kan även ske med de boende. Kontakta oss på info@smartfront.se om ni vill göra ett studiebesök.