För att möta den ökande efterfrågan på energirenoveringar bland fastighetsägare påbörjar Fasadgruppen en expansion av den patenterade SmartFront-metoden, som förbättrar energiprestandan med mer än 50 procent i befintliga byggnader. Genom en ny certifiering kommer fler dotterbolag inom Fasadgruppen att kunna erbjuda och utföra metoden. Stefan Forsberg har utsetts till produktchef för SmartFront och ska även driva initiativ för att stärka samverkan mellan Fasadgruppens dotterbolag och deras kunderbjudanden kring energieffektiviseringar.

Med SmartFront-metoden uppgraderas fasad, ventilation och fönster som sammantaget ger en garanterad förbättring i energiprestanda om minst 50 procent i befintliga byggnader. Metoden är särskilt fördelaktig på fastigheter byggda mellan 1940-1980, som enligt Boverket utgör en stor andel av de fastigheter i Sverige med sämst energiprestanda. För att klara EU:s förväntade krav på högre energieffektivitet i byggnader kommer dessa fastigheter behöva genomgå omfattande renoveringar under den kommande 10-årsperioden.

Fasadgruppen kommer att rulla ut en SmartFront-certifiering bland sina dotterbolag både i Sverige och övriga Norden. Satsningen leds av Stefan Forsberg, som varit VD för dotterbolaget SmartFront sedan 2016-07-01 och som nu utsetts till produktchef. Stefan kommer även driva initiativ för att stärka den interna samverkan kring energieffektiviserande åtgärder, med målet att öka andelen projekt där olika dotterbolag inom Fasadgruppen samarbetar för att nå högsta möjliga energiprestanda vid renovering.

”Vi har den senaste tiden märkt en tydligt ökande efterfrågan på energirenoveringar, inte minst manifesterat i SmartFronts tillväxt om över 200 procent under första halvåret. Med EU:s nya energikrav runt hörnet känns tiden därmed helt rätt att expandera kunskapen kring SmartFront till fler dotterbolag i gruppen, liksom att flytta fram Fasadgruppens position inom energieffektivisering på marknaden. Cirka 80 procent av Fasadgruppens verksamhet riktar in sig på renovering och underhåll, och genom våra dotterbolag besitter vi en unik bredd i olika åtgärder som kommer hjälpa fastighetsägare att förbättra energiprestandan”, säger Martin Jacobsson, VD för Fasadgruppen.

”Alltför mycket energi går åt till uppvärmning som sedan försvinner ut genom dåligt isolerade fasader och undermålig ventilation. Jag ser fram mot att i min nya roll stötta våra dotterbolag att stärka sina profiler inom energieffektivisering, och att hjälpa fastighetsägare att klara de nya tuffa energikraven”, säger Stefan Forsberg, produktchef för SmartFront.

EU förväntas inom kort besluta om den slutgiltiga revideringen av direktivet om energiprestanda i byggnader (EPBD), som kommer ställa höga krav på effektivisering av befintliga byggnader med hög energiförbrukning. Genom direktivet kommer renoveringstakten inom EU att minst behöva dubblas för att nå slutmålet om att EU:s byggsektor ska vara klimatneutral år 2050.

För mer information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, IR- och hållbarhetschef Fasadgruppen Norden AB, tel. +46 70 925 52 01.