Renoveringsstöd till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Du som är ägare till ett flerbostadshus, vill genomföra en renovering och samtidigt satsa på energieffektivisering kan få bidrag för 30 till 50 procent av energieffektiviseringsåtgärderna.

Det nya stödet som började gälla 1 oktober 2021 gör det möjligt för bland annat bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och fastighetsägare att få finansiellt stöd för ROT-projekt som genomförs med hållbarhet och miljö i beaktande. Totalt ska 4.3 miljarder betalas ut under de närmaste tre åren – 900 miljoner kronor i år, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor år 2023.

Vem kan söka och ta del av stödet?

Stöd kan ges till åtgärder i byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

 • Primärenergitalet för fastigheten får inte understiga 100 kWh/m2 och år.
 • Energieffektiviseringsåtgärderna ska förbättra fastighetens energiprestanda med minst 20%.

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda. Det beräknas utifrån den energi som en byggnad förbrukar under ett normalår (energi till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi).

Fastigheten ska ha en giltig energideklaration upprättad 1 september 2020 eller senare och inga energieffektiviseringsåtgärder eller ombyggnader ska ha genomförts efter det, i annat fall behöver byggnadens energiprestanda räknas om.

Energideklarationer som har upprättats före den 1 september 2020 är dessa baserade på gamla regler och behöver räknas om enligt BFS. 2017:5 (Boverkets Författningssamling) och BBR 25 (Boverkets byggregler).

Vilka åtgärder är berättigade till stödet?

För att en åtgärd ska räknas som en energieffektiviseringsåtgärd krävs att den leder till en förbättring av byggnadens energiprestanda.

Det finns flera exempel på energieffektiviseringsåtgärder. Genom en förstudie och energikartläggning kan vi presentera vilka åtgärder vi rekommenderar för just er fastighet. Det kan till exempel vara:

 • Byte till energieffektiva fönster
 • Tilläggsisolering av fasad eller tak
 • Byte till effektivare ventilationssystem
 • Byte till FTX-ventilation
 • Installation av värmepump
 • Installation av värmeväxlare för avlopp
 • Byte av värmekälla från oljepanna till exempelvis bergvärme

För att energieffektiviseringsåtgärderna ska förbättra fastighetens energiprestanda med minst 20% kan de i vissa fall krävas att flera åtgärder kombineras. Vid tilläggsisolering av fasad i en fastighet med fjärrvärme kan kompletterande åtgärder, som byte av fönster och injustering av värmesystem, behöva utföras för att energieffektiviseringsåtgärderna ska gå ihop.

Hur stort stöd kan ges?

50 % av kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärderna ges till små företag med en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (de flesta bostadsrättsföreningar ingår i denna kategori)

40 % av kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärderna ges till medelstora företag med en balansomslutning mellan 10–50 miljoner euro per år.

30 % av kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärderna ges till företag med en balansomslutning som överstiger 50 miljoner euro per år.

Detta gäller för åtgärder som är bygglovspliktiga

En åtgärd som tilläggsisolering av fasad kan kräva att bygglov behöver sökas innan en entreprenad får påbörjas. För att minimera risken för avslag i ansökan rekommenderas att fastighetsägare i god tid tar hjälp av konsult för myndighetskontakt. Bygglov ska vara utrett innan stödet söks.

Hur går en ansökan till?

Den som söker stöd behöver anlita en certifierad energiexpert till ansökningsprocessen. Med en certifierad energiexpert menas en energiexpert som uppfyller de krav och kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet och lämplighet för uppgiften som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX).

Den som söker stöd ska bifoga ett intyg från en certifierad energiexpert. Intyget ska visa vilken energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras, beräknade merkostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas uppnås. Efter färdigställande ska energiexperten intyga vilken åtgärd som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts.

Stöd får inte ges för en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen. Åtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd.

För bygglovspliktig energieffektiviseringsåtgärd ska du skicka med ett beslut om bygglov tillsammans med ansökan om stöd.

Ansökan om utbetalning

När energieffektiviseringsåtgärden är färdigställd ska du ansöka om utbetalning hos länsstyrelsen. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre månader efter att energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst tre månader.

Med tidpunkt för färdigställande avses den tidpunkt när bygg- och installationsarbetena för energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts.

Om du inte färdigställer åtgärderna i tid, inte kommer in med ansökan om utbetalning i tid eller inte uppfyller något annat villkor för stödet kan det förskott som betalats ut återkrävas.

SmartFront hjälper er under hela processen

Energiexperter på SmartFront har tillsammans med samarbetspartners och byggprojektledare tagit fram ett 3-stegs koncept för ett förenklat förfarande för er som beställare.

 1. Vi granskar er befintliga energideklaration. Behövs det, gör vi erforderliga omräkningar för att säkerställa att ert primärenergital överstiget 100 kWh/m2 och år.
 2. I en förstudie granskar vi er fastighet. Vi tar fram förslag och presenterar energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att uppfylla kraven.
 3. Vi handlägger er ansökan, projekterar och projektleder entreprenaden från start till en godkänd slutbesiktning.


SmartFront hjälper er under hela processen

Energiexperter på SmartFront har tillsammans med samarbetspartners och byggprojektledare tagit fram ett 3-stegs koncept för ett förenklat förfarande för er som beställare.

 1. Vi granskar er befintliga energideklaration. Behövs det, gör vi erforderliga omräkningar för att säkerställa att ert primärenergital överstiget 100 kWh/m2 och år.
 2. I en förstudie granskar vi er fastighet. Vi tar fram förslag och presenterar energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att uppfylla kraven.
 3. Vi handlägger er ansökan, projekterar och projektleder entreprenaden från start till en godkänd slutbesiktning.