Nu är det klart! Den 1 oktober i år införs ett nytt statligt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus. Stödet är på totalt 4,3 miljarder kronor och sträcker sig fram till 2023. Satsningen är tänkt att skynda på energieffektiviseringen i alla typer av flerbostadshus vilket innebär att både små och stora fastighetsägare kan söka stödet.

Hör av er om ni behöver hjälp vid en ansökan.
Kontakta oss på info@smartfront.se

Den 20 juni 2021 fattade regeringen beslutet om den nya förordningen som bland annat innebär följande:

  • Stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
  • Stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
  • Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.
  • Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorns.
  • Ansökan om stöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Energieffektiviseringsåtgärderna och merkostnaderna för investeringen ska godkännas av en oberoende expert.
  • Stöd får inte ges till en åtgärd som påbörjats innan ansökan om stöd har inkommit till länsstyrelsen.
  • Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).
  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.
  • När energieffektiviseringsåtgärderna är färdigställda ska stödmottagaren ansöka om utbetalning hos länsstyrelsen, senast tre månader efter färdigställandet.

Läs hela förordningen här >